අපි ගැන

INOV group have 3 production bases, located in Shandong and Shanghai province.

අපි ගුණාත්මක නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීමට උත්සාහ කරනවා. ඉල්ලීම තොරතුරු, ආදර්ශ සහ Quote, අප අමතන්න!

පරීක්ෂණයක්