චීනයේදී INOV නව ද්රව්ය Co., Ltd. (අනුබද්ධිත සමාගමක්) ස්ථාපිත


පශ්චාත් කාලය: නොවැම්බර්-25-2008